ارورهای ماشین ظرفشویی و راهنمای عیب یابی و نگهداری

راهنمای برنامه های ماشین لباسشویی
۱۸ شهریور ۱۳۹۷
صفحه نمایش لمسی ساید بای ساید شارپ
۲۴ شهریور ۱۳۹۷

ارورهای ماشین ظرفشویی و راهنمای عیب یابی و نگهداری

پس از انجام اقدامات فوق، اگر مشکل ھمچنان ادامه داشت و يا ھر گونه اشکالی که در اينجا ذکر نشده است روی داد، با مرکز خدمات تماس بگيريد.

ارور های ماشین ظرفشویی و راهنمای عیب یابی و نگهداری

کدهای خطا در ماشین ظرفشویی شارپ

کد خطا توصيف خطا کنترل
F5 منبع ناکافی آب
 • مطمئن شويد که شير ورودی آب کاملا باز بوده و آب قطع نيست.
 • شير ورودی آب را ببنديد، شلنگ ورودی آب را از شير جدا کرده و فيلتر انتھای شلنگ را تميز کنيد.
 • دستگاه خود را دوباره راه اندازی کنيد و در صورت ظاھر شدن مجدد خطا با مرکز خدمات تماس بگيريد.
F3 خطای ورود مداوم آب
 •  شير را ببنديد.
 • با مرکز خدمات تماس بگيريد.
F2 آب درون ماشين تخليه نمیشود.
 • شير تخليه آب، گير کرده است.
 • ممکن است فيلترھای دستگاه شما گير کرده باشند.
 • دستگاه خود را خاموش کرده و فرمان لغو برنامه را فعال کنيد.
 • در صورت ظاھر شدن مجدد خطا با مرکز خدمات تماس بگيريد.
F8 خطای ھيتر
 • با مرکز خدمات تماس بگيريد
F1 ھشدار بيش از حد آب داشتن فعال است
 • دستگاه را خاموش کنيد و درب آن را ببنديد
 • با مرکز خدمات تماس بگيريد.
F4 کارت الکترونيک معيوب
 • با مرکز خدمات تماس بگيريد
F7 خطای گرم شدن بيش از اندازه (دمای دستگاه بيش از اندازه زياد است)
 • با مرکز خدمات تماس بگيريد
F9 خطای وضعيت بخش آب
 • با مرکز خدمات تماس بگيريد.
F6 حسگر گرمکن خراب
 • با مرکز خدمات تماس بگيريد.

اگر يکی از چراغھای ھشدار برنامه روشن باشد يا چراغ شروع/مکث روشن و خاموش شود، در دستگاه باز است، در را ببنديد.

اگر برنامه شروع نشد:

 1. بررسی کنيد که دوشاخه به پريز متصل باشد.
 2. فيوزھای داخلی را بررسی کنيد.
 3. مطمئن شويد که شير ورودی آب باز باشد.
 4. مطمئن شويد که در را بسته باشيد.
 5. حتما، دستگاه را با فشار دادن دکمه (روشن/خاموش) خاموش کنيد.
 6. اطمينان حاصل کنيد که فيلتر ورودی آب و فيلترھای دستگاه مسدود نشده باشند.

اگر چراغھای”Dry/Wash ”و ”End”پشت سر ھم چشمک زد:

 1. ھشدار سرريزی آب فعال است.
 2. شير آب را ببنديد و با مرکز خدمات فوری تماس بگيريد.

اگر پس از عمليات شستشو، چراغھای کنترل خاموش نشد:

 • بررسی کنيد که دکمه روشن/خاموش رھا شده باشد.

اگر بقايای مواد شوينده در داخل محفظه مواد شوينده باقی مانده باشد:

 • مواد شوينده ھنگامی به ماشين اضافه شد که محفظه آن خيس بود.

اگر در پايان برنامه آب داخل ماشين مانده باشد:

 • شلنگ تخليه آب مسدود يا پيچ و تاب خورده است.
 • فيلترھا مسدود شده اند.
 • برنامه ھنوز تمام نشده است.

اگر در حين عمليات شستشو، دستگاه متوقف شود:

 • قطع برق
 • نقص ورودی آب
 • برنامه میتواند در حالت آماده به کار باشد.

اگر در حين عمليات شستشو صدای لرزش و برخورد ظروف با ھم شنيده شد:

 • ظروف به درستی قرار داده نشده اند.
 • بازوی آب افشان به ظرفھا برخورد میکند.

اگر مقدار غذا بر روی ظروف باقی مانده باشد:

 • ظروف به درستی در ماشين قرار داده شد، آب پاشيده شده به نقاط مربوطه نرسيد.
 • بيش از حد ظرف در سبد قرار دارد.
 • ظرفھا به ھم تکيه داده شده است.
 • مقدار کمی ماده شوينده اضافه شد.
 • يک برنامه شستشوی نامناسب و نسبتا ضعيف انتخاب شده است.
 • سوراخھای بازوی آب افشان با ذرات پسمانده غذا مسدود شده است.
 • فيلترھا مسدود شده است.
 • فيلترھا به درستی نصب نشده است.
 • پمپ تخليه آب مسدود شده است.

اگر لکه ھای سفيد بر روی ظروف باقی بماند:

 • مواد شوينده استفاده شده کافی نيست.
 • مقدار محلول کمکی آبکشی بر روی سطح خيلی پايين تنظيم شده است.
 • علی رقم ميزان باالی سختی آب، از ھيچ نمک خاصی استفاده نمیشود.
 • سيستم سختیگير آب بر روی سطح خيلی پايين تنظيم شده است.
 • درپوش محفظه نمک به درستی بسته نشده است.

خشک نمیشود:

 • نيازی به خشک شدن نيست.
 • يک برنامه بدون عمليات خشک کردن انتخاب شده است.
 • مقدار محلول کمکی آبکشی بر روی خيلی کم تنظيم شده است.
 • ظرفھا با شتابزدگی در دستگاه قرار داده شده است.

اگر لکه ھای زنگ زدگی بر روی ظروف قرار داشته باشد.

 • کيفيت لکه بری ظرفھای شسته شده کافی نيست.
 • مقدار زياد نمک در آب شستشو.
 • درپوش محفظه نمک به درستی بسته نشده است.
 • ھنگام اضافه کردن نمک به دستگاه، بيش از اندازه نمک به کناره ھا و داخل ماشين پاشيده شد.
 • سيم ارت نامناسب.

پس از انجام اقدامات فوق، اگر مشکل ھمچنان ادامه داشت و يا ھر گونه اشکالی که در اينجا ذکر نشده است روی داد، با مرکز خدمات تماس بگيريد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *