کار با ماشین ظرفشویی QW-V1015M

درب یخچال فریزر با پوشش شیشه ای
۲۸ آذر ۱۳۹۷
ماشین ظرفشویی شارپ و برنامه Auto Door
۲ دی ۱۳۹۷

کار با ماشین ظرفشویی QW-V1015M

در اين عملکرد ميزان دمای آب و مدت زمان شستشوی برنامه انتخابی شما، تغيير می کند .

انتخاب برنامه و شروع به کار ماشین ظرفشویی QW-V1015M

۱- روشن/خاموش
۲- دسته درب
۳- دکمه تأييد
۴- دکمه گزينه
۵- دکمه تأخير
۶- Start/Pause دکمه
۷- دکمه انتخاب بااليی
۸- دکمه انتخاب پايين
۹- نشانگر پاکيزگی زياد
۱۰ – نشانگر قرص شستشو
۱۱ – نشانگر حجم نيمه
۱۲ – نشانگر فوق العاده سريع
۱۳ – نشانگر فوق العاده بيصدا
۱۴ – نشانگر خشک کن بسيار زياد
۱۵ – نشانگر ھشدار سطح نمک
۱۶ – نشانگر ھشدار سطح راھنمای آبکشی
۱۷ – نشانگر قفل کودک
۱۸ – نشانگر تأخير
۱۹ – نشانگر مدت زمان باقيمانده/زمان تأخير
۲۰ – نشانگر شماره برنامه
۲۱ – خط اطلاعات صفحه نمايش
۲۲ – نشانگرھای ميزان پيشرفت چرخه شستشو
a-  نماد چرخه شستشو
b- نماد چرخه آبکشی
c- نماد چرخه خشک کن
d- نماد پایان چرخه

 

 

دکمه روشن/خاموش   1
ھنگامی که دکمه روشن/خاموش را فشار می دھيد، برق به دستگاه وارد شده و صفحه نمايش آخرين برنامه استفاده شده را نشان می دھد. در حالت خاموش، چراغ ھای LED روی صفحه خاموش می شوند .

دسته درب                 2
از دسته در برای باز کردن و بستن درب دستگاه استفاده کنيد .

دکمه تأييد                3
عملکردھا و تنظيمات اضافی شما را تأييد می کند (ذخيره می کند).

دکمه گزينه               4
به شما امکان می دھد از عملکردھای موجود در منوی عملکردھای اضافی استفاده کنيد. (( ۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹

دکمه تأخير               5
زمان شروع برنامه ای که انتخاب کرده ايد را به تأخير می اندازد ۱ )تا ۲۴ ساعت).
زمان تأخير را می توانيد بر روی نشانگر مدت زمان باقيمانده /زمان تأخير (۱۹ (مشاھده کنيد .
با فشرده شدن دکمه تأخير، نشانگر تأخير (۱۸ (بر روی صفحه نشان داده می شود .

دکمه شروع/مکث       6
ھنگامی که دکمه شروع/آماده به کار را فشار می دھيد، برنامه انتخابی شروع می شود و نمادشستشو ( a ) بر روی صفحه نمايش داده می شود .
می توانيد مراحل شستشوی عنوان شده روی صفحه نمايش را دنبال کنيد.( d-c-b-a-22 )

دکمه ھای بالا / پايين ۸ ۷
به شما امکان می دھد در منوھای برنامه، عملکردھای اضافی، تأخير و تنظيمات جابجا شويد .

 

ساير عملکردھا

عملکرد پاکيزگی زياد                 9
می توانيد اين عملکرد را انتخاب کنيد تا شستشوی تميزتری داشته باشيد، در اين عملکرد ميزان دمای آب و مدت زمان شستشوی برنامه انتخابی شما، تغيير می کند .

عملکرد قرص شستشو            10
در ھنگام استفاده از نمک، ماده آبکشی و شوينده ھای ترکيبی با ويژگی ھای اضافی، از عملکرد قرص شوينده استفاده کنيد .

عملکرد حجم نيمه دستگاه        11
با استفاده از عملکرد نصف حجم دستگاه، می توانيد در سبد پايينی، بالايی و در ھر دو سبد عمليات شستشو را انجام دھيد .
اگر مقدار ظروفی که در دستگاه گذاشته ايد کم است و نياز داريد که آنھا را بشوييد، می توانيد عملکرد” پر شدن تا نيمه “را نيز در بعضی از برنامه ھا فعال کنيد .
اگر در ھر دو سبد ظرف گذاشته ايد، عملکرد حجم نيمه را انتخاب کنيد و موقعيتی را انتخاب کنيد که می خواھيد ھر دو تصوير در آن پررنگ شود .
اگر فقط در سبد بالایی ظرف گذاشته ايد، موقعيتی که تصوير بالايی در آن روشن می شود را انتخاب کنيد .
بنابراين شستشو فقط در سبد بالایی دستگاه انجام می گيرد .
اگر فقط در سبد پايينی ظرف گذاشته ايد، موقعيتی که تصوير پايينی در آن روشن می شود را انتخاب کنيد .بنابراين شستشو فقط در سبد پايينی دستگاه انجام می گيرد .در اين ويژگی، بررسی کنيد که ھيچ ظرفی در سبد بالایی نباشد .

عملکرد فوق العاده سريع           12
ظروف را با فشار بيشتری می شويد و مدت زمان برنامه انتخابی و ميزان مصرف آب را کاھش می دھد .

عملکرد فوق العاده بيصدا            13
ظروف را با فشار کمتر می شويد و از اين رو شستشو با صدای کمتری انجام می شود .

عملکرد خشک کن اضافی           14
با عملکرد خشک کن اضافی، می توانيد مراحل خشک کن بيشتری را به برنامه اضافه کنيد و بنابراين ظروفتان خشک تر می شود .

نشانگرھای شستشو
نشانگر ھشدار سطح نمک          15
لطفا صفحه نمايش ھشدار سطح نمک را بررسی کنيد . اگر اين صفحه روشن باشد، قسمت نمک را پر ً برای اينکه بدانيد ميزان نمک موجود در دستگاھتان کافی است يا خير،کنيد .

نشانگر ھشدار سطح ماده آبکشی ۱۶
لطفا صفحه نمايش ھشدار ماده آبکشی را بررسی کنيد . برای اينکه بدانيد ميزان ماده آبکشی موجود در دستگاھتان کافی است يا خير، اگر اين صفحه روشن باشد، قسمت ماده آبکشی را پر کنيد.

۱ .کليد روشن/خاموش را فشار دھيد .
نکته :برنامه شستشوی مناسب برای ظروف را با کمک صفحه موارد برنامه در راھنمای کاربر انتخاب کنيد .
-۲ شما می توانيد برنامه شستشو را با استفاده از دکمه ھای انتخاب بالا /پايين ۷ ، )۸ (انتخاب کنيد .
نکته :زمان برنامه را می توانيد در نشانگر زمان دنبال کنيد.( ۱۹ (
-۳ در صورت لزوم می توانيد با استفاده از دکمه )۴ ، )عملکردھای اضافی را انتخاب کنيد .
( ۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴ )
-۴ با فشردن دکمه شروع/مکث می توانيد برنامه را شروع کنيد .
عبارت “Activated Program “بر روی صفحه نمايش داده می شود و برنامه انتخابی شروع می شود .
Activated Program ) برنامه فعال شد.
با شروع به کار برنامه، می توانيد نام برنامه انتخابی را در خط اطالعات صفحه نمايش (۲۱ (ببينيد، مدت زمان شستشوی باقيمانده را در نشانگر زمان باقيمانده ۱۹ (و شماره برنامه مربوط به برنامه انتخابی را می توانيد در قسمت نشانگر شماره برنامه (۲۰ (مشاھده کنيد
نکته :در حين کارکرد دستگاه، درب آن را باز نکنيد و اگر نياز به انجام چنين کاری داشتيد، با فشردن دکمه شروع/مکث، دستگاه را متوقف کنيد .
عبارت “Paused Program “بر روی صفحه نشان داده می شود . با ديدن اين متن، می توانيد درب دستگاه را باز کنيد . ھنگامی که درب دستگاه را باز می کنيد ممکن است از آن بخار خارج شود – مراقب باشيد .
بعد از بستن درب و فشردن مجدد دکمه شروع/مکث می توانيد برنامه را ادامه دھيد . ھنگامی که دکمه شروع/مکث را فشار می دھيد، عبارت “Activated Program” روی صفحه نشان داده می شود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *