۴ تیر ۱۳۹۶
تاریخچه شارپ - لوازم خانگی شارپ - آکام تجارت سپهر - تکنولوژی ژاپن

تاریخچه برند ژاپنی شارپ(SHARP) | پیشتاز لوازم خانگی

تاریخ تاسیس این شرکت در سال 1912 است و ۴۵ درصد سهم بازار صنایع الکترونیک ژاپن در دست شارپ قرار دارد.